Ve středu 21. 4. 2021 jsem se již opět účastnil jednání rady města s pořadovým číslem 78. Na pořadu bylo 29 bodů.

Hned na začátku byly na programu body z odboru „investic“. Jednalo se o schválení zhotovitele nového vrtu pro čerpání pitné vody. Tento vrt přijde na více než 2 mil. Kč. Druhý bod byl informativní o připravované rekonstrukci budovy v ulici Komenského (bývalá škola) a snaze o zajištění bezbariérového přístupu do městské knihovny. Právě bezbariérový přístup, po kterém volá paní ředitelka již několik let, se setkává s velkým nepochopením a nesouhlasem památkářů. Posledním bodem z tohoto odboru byla informace o řešení a předpokládaných nákladech na stabilizaci skalního svahu v bývalém pískovcovém lomu nad nádražím ČD. Řešení této havárie bude velmi finančně náročné. Hrubý odhad je více než 8 mil. Kč

Jedním z dalších bodů bylo schválení rozdělení dotací na veřejně prospěšné aktivity. Rada města respektovala doporučení kulturní komise, kromě jedné aktivity. Projekt Život srdce obdržel vyšší částku, než byla doporučená.

Ostatní body programu byly schváleny bez velkých připomínek. V závěrečné diskusi se projednávaly podklady pro výběr městského architekta, parametry studie dopravy v lokalitě Zálabí či aktualizace vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek.

Program rady naleznete v příloze.

Přijatá usnesení pak naleznete na Archiv přijatých usnesení Rady města – Dvůr Králové nad Labem (mudk.cz)

 

Vítězslav Šturma (radní)