Před radou s pořadovým číslem 79., která se konala ve středu 5. 5., se konaly dvě prezentace. V první představila paní ředitelka Základní a praktickou školu ve Dvoře Králové nad Labem. Tato prezentace byla vyvolána zájmem jiné organizace o vybudování podobného ústavu v našem městě a obavou paní ředitelky o existenci jejich školy s letitou tradicí.

Druhá prezentace se týkala aktualizace možností protipovodňových opatření ve městě a to nejen tvrdého technického ohrázkování, ale hlavně možností přírodě blízkých opatření.

Na programu samotné rady pak bylo 37 bodů. Zajímavé byly opět body z odboru RISM. Byli vybráni zhotovitelé dvou investičních akcí. Vybudování kanalizace a ČOV v místní části Žireč vyhrála společnost GASCO s.r.o. s cenou takřka 75,3 mil. Kč včetně DPH. Realizace této investiční akce započne po přidělení dotace městu. Zhotovitelem druhé investiční akce, rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia včetně obnovy dvorních průčelí budovy, se stala místní Stavební společnost Žižka s.r.o. s nabídnutou cenou těsně přes 3,5 mil Kč včetně DPH.

Také z odboru majetku bylo několik zajímavých bodů k projednání. Hned prvním bodem tohoto odboru byla informace o nabídkách k vyhlášenému záměru prodej „č.p. 40“ Jedná se o pozemky s nemovitostmi, z nichž ta na náměstí byla postižena požárem. Při diskusi byl podán návrh na změnu usnesení. Rada tak nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej vítěznému uchazeči, ale bere pouze na vědomí výsledky a ukládá starostovi dojednat představení obou záměrů zastupitelům ještě před jednáním zastupitelstva.

Dalším bodem s diskusí byla nabídka společnosti ARRIVA na prodej budovy „na autobusáku“ městu. I s ohledem na připravovanou rekonstrukci autobusového nádraží jsem navrhl změnu usnesení. Starosta města tak dostal úkolem dále jednat o podmínkách kupní smlouvy.

Jedním z dalších bodů, kde jsem podával protinávrh k usnesení, byla žádost TJ Sokol o zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku k tábořišti Ježkov. Zde jsem navrhl zvýšení částky za zřízení břemene z původního 1 000 Kč na 15 000 Kč. I tak se jedná odhadem o cca poloviční částku, než za kterou město věcná břemena zřizuje. Navíc neustále jednám o možném prodeji pozemku od ČOS Praha městu (pozemek hřiště v Lipnici) a snažím se vyjednat, aby součástí smlouvy byl převod části peněz právě TJ Sokol DKnL. Z těchto peněz by naše místní jednota mohla investovat nákup pozemku kolem zmíněného tábořiště, zřízení věcných břemen (nejen vodovod, ale i přístup k tábořišti) a možná i částečně vybudování vodovodní přípojky. Jednání s ČOS je však zdlouhavé.

Program rady naleznete v příloze.

Přijatá usnesení pak naleznete na Archiv přijatých usnesení Rady města – Dvůr Králové nad Labem (mudk.cz)

 

Vítězslav Šturma (radní)